Forbearance. What is that?

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

Because you can do it

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

„Tower of Babel – Creativity, Tolerance and Future“ / „Вавилонската кула – креативност, толерантност, бъдеще“

„Tower of Babel – Creativity, Tolerance and Future“ is a multilateral youth exchange in cooperation with countries bordering the European Union. It will take place in Varna in September 2012 and will continue within 12 days. Our project partners are from Poland, Moldova and Turkey. The working language of the exchange will be English

The exchange will take the form of art workshop in which young participants will learn the different theoretical and practical knowledge of working with paper. Through planned activities in the project youths will develop their creative thinking, which have a role in their future progress. Starting from the phrase „Tower of Babel“ we seek an effective intercultural dialogue by the means of art and to lay the foundations of a new Tower of Babel, in which all nations will communicate in one language – that of understanding and tolerance.

The exchange will include several main blocks of activities – integration, art workshop, working with local community (School for visually impaired children „Dr. Ivan Shishmanov“ – Varna and Homes for children deprived of parental care „Drugarche“ and „Princess Hope“). At the end of the exchange there will be an exhibition, which will present the art works made within the workshop and also the assessment of what happened. As a follow-up activities will be organized presentations in Sofia in the cultural centers of the partner countries on the exchange, and printing of catalog information for all youths participating in the project, photographs of their works of art created through the exchange etc.

Partner organizations:

Milas Technical and Vocational High School – Turkye

www.milasanadolumeslek.meb.k12.tr

Moldova Young Artists Association „Oberliht“

http://www.oberliht.com/oberliht

Youths for the Development of Rural Arias Association – Poland

www. stowarzyszeniemlodych.pl

 

Things we can do together

paper art

http://www.smashingmagazine.com/2010/05/29/the-beauty-of-paper-art/

http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/110620_Tower_of-Babylon_sch/index_EN

http://designtaxi.com/news/353205/Artist-Creates-Mesmerizing-Geometric-Patterns-By-Folding-Paper/

Проектът „Вавилонската кула – креативност, толерантност, бъдеще“ по форма е многостранен младежки обмен в сътрудничество с държави, граничещи с Европейския съюз. Той ще бъде осъществен в гр. Варна през месец септември 2012 г. и ще продължи в рамките на 12 дена. Нашите партньори по проекта са от Полша, Молдова и Турция. Основният работен език на обмена ще бъде английски.

Обменът ще протече под формата на своеобразна работилница за изкуството, в която младежите участници ще усвоят различни теоретични и практични знания за работата с хартия. Чрез предвидените дейности по проекта младежите ще развият своето креативно мислене, което да окаже роля за бъдещото им развитие. Изхождайки от топоса „вавилонската кула“ ние се стремим чрез средствата на изкуството и ефективния междукултурен диалог, да положим основите на една нова Вавилонска кула, в която всички народи ще общуват на един език – този на разбирателството и толерантността.

Обменът ще протече в няколко основни блока от дейности – интеграция, работилница за изкуство, работа с местната общност (СОУ за деца с нарушено зрение “Д-р Иван Шишманов” – гр.Варна и в домовете за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ и „Княгиня Надежда“). В края на обмена ще се организира изложба, в която ще бъдат представени изработените в рамките на работилницата за изкуство творби, както и оценка от случилото се. Като последващи дейности ще бъдат организирани презентации в културните центрове на държавите-партньорки по обмена в София, както и отпечатването на каталог с информация за всички младежи-участници в проекта, фотографии на техните предмети на изкуството сътворени в рамките на обмена и др.

Нещата които можем да направим заедно:

paper art

http://www.smashingmagazine.com/2010/05/29/the-beauty-of-paper-art/

http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/110620_Tower_of-Babylon_sch/index_EN

http://designtaxi.com/news/353205/Artist-Creates-Mesmerizing-Geometric-Patterns-By-Folding-Paper/

1 коментар

Filed under Uncategorized

Learn another language

Hallo Dear You!

Here is one famous and quite nice advertising :

What is your language?

Do you use the same one when you go to buy a sandwich and when you go to buy a car?

Do you use the same one when you go to pay the taxes and when you go on theatre?

Surely you don’t use the same one when you talk with your parents and when you speak with friends.

In school the language is one – in job is another.

But always when we learn something new it give us reflexivity for our future things.

 =)

 

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

Музика на сферите – музика на хилядолетията и съвремието

Погледнем ли обобщено хода на музиката, забелязваме как една обхватна идея обединява различията наблюдавани в наслоените културни пластове. Тази представа полага основите, реда и законите на музиката в линия, която, поглеждайки от човешка позиция, е отправена към божественото, с устрем към все по-високото, а обърната в огледален план разпростира към земното и тварното хармонията и светлината на сферите, на небесното, на Логоса. Преминавайки през различни модификации за две хилядолетия – от питагорейското учение, през musica theoretica&practica на средновековието, обогатена с учението за реторичните фигури и разработена в психологическа насока, тази универсална идея не загубва своята жизненост в съвремеността. Не случайно в космоса като послание изпратихме музика чрез космически апарат. Проектът има за цел да демонстрира на практика как идеята за хармония чрез музика между космическото и човешкото начало, между всеобщото и личното, и днес е жива.

В цикъл от седем концерта (олицетворяващи сферите) ще бъдат представени непознати за българската публика автори, стилове и редица неизпълнявани досега произведения – премиери за страната, някои от които ще бъдат изпълнени по оригинални ръкописи.

Проектът е по инициатива на Сдружение „Светъл ден” и Янко Маринов, и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Столична община. Партньори на събитието са: Католическа енория „Св. Йосиф”, Национален дворец на културата, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” и Сдружение „Асоциация Апси България”.

Повече информация на: http://my.opera.com/CONCERTO_ANTICO/blog/

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

Crystal Colours Factory / Завод за кристални цветове

June- September 2010

Crystal Colours Factory is an international youth exchange. It is designed to be a workshop for arts. The participants – youth from 15 to 25 – will be from Bulgaria and Poland. The topic is “workshop for glass”, which is entirely focused on the creation of stained, painted and moulded glass. Our primary aim is to make the young participants willing to build more tolerant and solidary attitude towards to the other people from the European family through the means of art. The collaborative work with disabled people as well as the specific work methods will help us achieve this goal. The basic activities planned for the youth exchange are: integration, training, debates, practical classes, national evenings, visiting cultural, historical and land sights, organizing exhibitions, etc. We believe that through the creation of work of arts we will easily overcome the stereotypes and the cultural differences and we will leave a permanent mark in each of the young people for their further development.

юни-сепртеври 2010

“Завод за кристални цветове” е международен младежки обмен. Той представлява работилница за изкуство или казано с други думи – уъркшоп. Участниците – младежи на възраст 15-25 години, са от България и Полша. Темата е “уъркшоп за стъкло”, който е фокусиран върху създаването на витраж, рисувано и лято стъкло. Нашата основна цел е чрез средствата на изкуството младежите участници да изградят едно по-толерантно и солидарно отношение към другите хора от Европейското семейство. За постигане на тази цел, ще спомогне съвместната работата с хората в неарвностойно положение, както и наличието на специфични работни методи. Основните дейности планирани за младежкия обмен са: интеграция, обучение, дебати, практически занимания, национални вечери, посещение на културно-исторически и природни забележителности, организиране на изложби и др. Вярваме, че чрез изработването на продукти на изкуството, лесно ще преодолеем стереотипите и културните различия и ще оставим траен отпечатък върху всеки от младежите при тяхното по-нататъшното развитие.

Вашият коментар

Filed under Uncategorized

Sound and Colour / Звук и цвят

МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ПРОЕКТ

„ЗВУК И ЦВЯТ“

14 – 15 юни 2ОО6 г.

Организатори:

Людмила Класанова

и

Младежка организация

„Светъл ден”

С любезното съдействие на:

СУ „Св. Климент Охридски”

Национална художествена академия

Държавна музикална академия

Френски културен институт

Национален фонд „Култура”

„ЗВУК И ЦВЯТ“

Конференция на тема:

„Звукът на цвета. Цветът на звука”

14 юни 2006 г.

16.00 – 20.00 ч.

Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

Представяне на творчеството на световноизвестния

френски музикант и композитор Ектор Зазу

„Вселена от звуци и цветове”

15 юни 2006 г.

18.00 – 21.00 ч.

Галерия, Национална художествена академия

Проектът „Звук и цвят” цели да представи и изследва пресечните точки между звука и цвета, между музиката и изобразителното изкуство през съвременния поглед на български и чуждестранни специалисти в областта на изкуството и науката.

Проектът се организира от Людмила Класанова и Младежка организация „Светъл ден”, в която членуват предимно студенти от Национална художествена академия. В него участват учени (физици, психолози, лекари) и преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”; художници и преподаватели в Национална художествена академия; музиканти и преподаватели в Държавна музикална академия. Специален гост и участник в проекта е световноизвестният френски музикант и композитор Ектор Зазу. Той е не само един от най-авангардните композитори на Франция, но и творец, който съчетава в своите проекти различни форми на изкуството. Работейки с музиканти от цял свят, той осъществява диалог между различни култури и епохи, обединени от езика на музиката.

Конференция

„Звукът на цвета. Цветът на звука”

14 юни 2006 г.

Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

Конференцията „Звукът на цвета. Цветът на звука” представя гледните точки на професионалисти от различни сфери на изкуството и науката. Основната цел на конференцията е изследването на връзката между звука и цвета в миналото, настоящето и бъдещето и влиянието на новите технологии и медии върху това взаимодействие.

Участниците в конференцията са изтъкнати представители на изкуството и науката, като световноизвестния френски музикант и композитор Ектор Зазу, Д-р Акилеш Шарма, консултант по Аюрведа (древната индийска медицина) в правителството на Индия, както и видни български творци и учени, доказали своя принос в българската култура, между които проф. Румен Райчев (Национална художествена академия), ст.преп. Димитър Добревски (Национална художествена академия), доц. д-р Анда Палиева (Държавна музикална академия), д-р Иванка Влаева  (СУ „Св. Климент Охридски”), ст.н.ст. д-р. Людмил Константинов (Българска академия на науките), доц. д.ф.н. Мони Алмалех (Нов български университет)

и др.

Участието на двамата чуждестранни гости, Ектор Зазу и Д-р Акилеш Шарма, ще изгради символичен мост между древната и съвременната култура – от хилядолетната индийска наука за живота до съвременното френско и българско изкуство, като по този начин мъдростта и познанието на Изтока и Запада ще бъдат обединени от вечно актуална тема за връзката между звука и цвета.

Лекция и аудио-визуална презентация

на френския композитор Eктор Зазу

„Вселена от звуци и цветове”

15 юни 2006

Галерия, Национална художествена академия

В Галерията на Национална художествена академия ще бъдат представени едни от най-интригуващите аудио-визуални творби на Ектор Зазу. Композиторът ще дискутира теми, касаещи съвременното аудио-визуално изкуство и ролята на новите технологии за осъществяване на проекти, съчетаващи образ и звук.   Основната идея е чрез диалога между френския композитор и преподавателите и студентите да бъдат представени различни гледни точки, идеи и творчески опит, касаещи взаимодействието между звук и цвят.

В програмата ще бъде представен мултимедийния спектакъл „Quadri (+) Chromies“, в който електронната музика на композитора е съчетана с видео картините на френския художник Бернар Кайо.

В програмата ще се включат студенти от Държавна музикална академия, които ще изпълнят музикална програма, посветена на темата „Звук и цвят”. Ще бъдат представени и художествени творби на студенти от Национална художествена академия.

Вечерта ще зъвърши с парти, по време на което меломаните ще могат да се насладят на музикалното богатство и разнообразие на албумите на Ектор Зазу, записвани в края на миналия и началото на този век.

Срещата между артисти от различни поколения и националности с богат и  разнообразен творчески опит цели да осъществи пътуване във „Вселената от звуци и цветове” и обмен на мисли и идеи, вдъхновени от темата на проекта. Този диалог, реализиран благодарение на любезната подкрепа на домакините от  Национална художествена академия и Френски културен институт цели да обогати културния мост между България и Франция и помогне на преподаватели и студенти във връзка с техните бъдещи участия в международни форуми на изкуствата.

Програмата „Вселена от звуци и цветове” е посветена на 110-годишнината от създаването на Национална художествена академия.

Допълнителна информация за Hector Zazou

Вашият коментар

Filed under Uncategorized